Funderset Fritidsby

Försämrad vattenkvalitet i Funderset.
Impaired water quality.

2020-03-30
Vid utökat vattenprov av fundersets vatten framkom för höga halter av nickel och fluorider. Detta prov har tagits hos användare och på ospolat vatten. Vi tror att förhöjda värden beror på att kranen inte använts på länge och att en urspolning innan användning hade fått ett annat testresultat. Vi kommer därför göra fler prover omgående för att stödja vår teori. Vi kommer också se över vår anläggning och området runt vattenbrunnarna så att inte ingen yttre förorening orsakat de förhöjda värdena.
Fram till dess att vi vet säkert och att plakatet sitter kvar på anslagstavlan ber vi er att inte använda vattnet som dricksvatten. Skulle ni ändå mot rekommendationen använda vattnet bör det spolas en bra stund innan. 
Man kan hämta vatten gratis dricksvatten vid Mittskåne Vattens Lokal i Hörby och på deras vattenkiosk i Höör på Terminalvägen under tiden tills vi tagit nya prover och hittat felet.
Nedan följer information från Livsmedelsverket angående Nickel och fluorid.

Nickel
Kommentar
Provtagning av nickel ska ske vid kranar hos användaren utan föregående spolning. Ett prov på en liter ska tas vid en slumpmässig tidpunkt under dagen. Gränsvärdet ska tillämpas på sådan undersökning.
Förekomst och indikation
Halter över gränsvärdet kan förekomma naturligt i surt grundvatten, men kan även indikera att råvattnet har förorenats av industrier. Nickel kan också tillföras dricksvattnet från material i fastighetsinstallationer.
Effekter
Viss nickelallergi, till exempel handeksem, misstänks kunna förvärras vid intag av nickel i dryck som förtärs på fastande mage.

Fluorid
Förekomst och indikation
Halter över gränsvärdet kan förekomma naturligt i råvatten, framför allt i grundvatten.
Effekter
Måttliga halter av fluorid under gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen. Skillnaden i halt när fluorid övergår från att ha en positiv till att ha en negativ effekt är liten. Konsumtion av dricksvatten med halter över gränsvärdet under tiden då tänderna anläggs hos barn innebär ökad risk för tandemaljfläckar (fluoros). Vid mycket höga halter ökar även risken för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros), vilket på lång sikt kan påverka benvävnadens hållfasthet.

Vi återkommer med mer information löpande, både här och på anslagstavlan.

 

PÅMINNELSE OM BEVATTNINGSFÖRBUD.
Irrigation ban reminder.

Det råder bevattningsförbud året om i Funderset Fritidsby.
P.g.a brist på regn under våren och redan dåligt påfyllt grundvatten sedan sommaren 2018, så ber vi samtliga tomtinnehavare att endast använda vattnet till vardagsbehov. 
Poolfyllnad och bevattning räknas inte som vardagsbehov och är förbjudet. Ska bevattning i trädgård utföras skall detta göras med uppsamlat regnvatten. Använd en vattentunna och koppla till stuprören på din stuga.
Funderset är från starten utformad som en fritidsby med visstidsboende. Numera har användningen av stugorna ökat markant och många ägare bor året runt vilket gör att vattenanvändningen också ökat rejält.
Det finns två borrade brunnar som Umab levererar vatten ifrån och skulle dessa sina så kan vi inte leverera vatten till stugorna.


There is an irrigation ban all year round in Funderset Leisure Village. Due to a lack of rain in the spring and already poorly replenished groundwater since the summer of 2018, we ask all landowners to use the water only for everyday needs. Pool filling and irrigation are not counted as everyday needs and are prohibited. If irrigation is to be done in the garden, this must be done with collected rainwater. Use a water barrel and connect to the downpipes on your cabin. Nowadays, the use of the cottages has increased significantly and many owners live all year round, which means that water use has also increased considerably. There are two wells drilled that Umab delivers water from, and if these are emptied, we cannot supply water to the cabins.

Historik

Funderseds historia börjar 1963 när Erik Malmgren köpte en äldre gård med tillhörande mark som han sedan styckade av till arrendetomter. Hela området är ca 30 hektar varav ungefär hälften är tomtmark.
Idag finns det 118 tomter totalt och många av tomterna är utköpta.
UMAB levererar vatten till samtliga tomter genom ett vattenverk beläget vid infarten till Funderset. Vattnet kommer från två borror i området och filtrering och provtagningar görs regelbundet för att vattenkvaliteten ska vara god.
I menyn till höger finns det senaste provtagningsprotokollet att ladda ner.

 

Bild från http://www.fundersetsfritidsby.se
Bild från http://www.fundersetsfritidsby.se