Funderset Fritidsby

PÅMINNELSE OM BEVATTNINGSFÖRBUD.
Irrigation ban reminder.

Det råder bevattningsförbud året om i Funderset Fritidsby.
P.g.a brist på regn under våren och redan dåligt påfyllt grundvatten sedan sommaren 2018, så ber vi samtliga tomtinnehavare att endast använda vattnet till vardagsbehov. 
Poolfyllnad och bevattning räknas inte som vardagsbehov och är förbjudet. Ska bevattning i trädgård utföras skall detta göras med uppsamlat regnvatten. Använd en vattentunna och koppla till stuprören på din stuga.
Funderset är från starten utformad som en fritidsby med visstidsboende. Numera har användningen av stugorna ökat markant och många ägare bor året runt vilket gör att vattenanvändningen också ökat rejält.
Det finns två borrade brunnar som Umab levererar vatten ifrån och skulle dessa sina så kan vi inte leverera vatten till stugorna.


There is an irrigation ban all year round in Funderset Leisure Village. Due to a lack of rain in the spring and already poorly replenished groundwater since the summer of 2018, we ask all landowners to use the water only for everyday needs. Pool filling and irrigation are not counted as everyday needs and are prohibited. If irrigation is to be done in the garden, this must be done with collected rainwater. Use a water barrel and connect to the downpipes on your cabin. Nowadays, the use of the cottages has increased significantly and many owners live all year round, which means that water use has also increased considerably. There are two wells drilled that Umab delivers water from, and if these are emptied, we cannot supply water to the cabins.

Historik

Funderseds historia börjar 1963 när Erik Malmgren köpte en äldre gård med tillhörande mark som han sedan styckade av till arrendetomter. Hela området är ca 30 hektar varav ungefär hälften är tomtmark.
Idag finns det 118 tomter totalt och många av tomterna är utköpta.
UMAB levererar vatten till samtliga tomter genom ett vattenverk beläget vid infarten till Funderset. Vattnet kommer från två borror i området och filtrering och provtagningar görs regelbundet för att vattenkvaliteten ska vara god.
I menyn till höger finns det senaste provtagningsprotokollet att ladda ner.

 

Bild från http://www.fundersetsfritidsby.se
Bild från http://www.fundersetsfritidsby.se