Integritetspolicy Ulf Malmgren AB

Gemensam Integritetspolicy för:
Ulf Malmgren AB
Malmgren Bostad AB
Frostahov I Höör AB

Nedan kallade efter moderbolaget ”Ulf Malmgren AB”

För Ulf Malmgren AB-Koncernen är det viktigt att du och dina personuppgifter behandlas ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och att du får reda på vilken information vi samlar in om dig och hur vi använder den. Denna policy beskriver även dina rättigheter och hur du går till väga för att utöva dina rättigheter. Detta är ett led i den nya personuppgiftslagen GDPR.
Du har rätt att be oss ta bort dina uppgifter från våra register. Detta gäller dock inte alla uppgifter. Vi har rätt att spara avtalsinformation och de kontaktuppgifter vi behöver.

Lagstöd för att få lagra personuppgifter.
• Rättslig förpliktelse – t ex bokföringslagen
• Avtal – med kunder, leverantörer, klienter mm
• Intresseavvägning – mitt intresse är tyngre
• Samtycke – den registrerade har gett sitt samtycke

Vilken information samlar vi in?
Vi sparar kontraktsinformation där personnummer & tidigare adress finns med.
Vi sparar kontaktuppgifter i form av telefonnummer & e-mailadress för att kunna komma i kontakt med er då vi behöver.
Vi har även ett lägenhetsregister där vi sparar information om vilka åtgärder/felanmälningar som skett i en lägenhet. Detta gör vi för att kunna följa upp vilka åtgärder som fungerat och om felet är ett återkommande fel.
Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att följa lagstiftning som t.ex. bokföringslag, skattelagstiftning etc.

Vi sparar information du ger till oss t.ex. i e-mail eller per telefon, vilket kan vara:
Kontaktinformation - namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, faktura- och leveransadress etc. 
Personnummer - personnummer eller samlingsnummer 
Betalningsinformation, fakturainformation, bankkontonummer, etc.
Egendom- lägenhetsnummer etc.
Vi tar bort överflödig information en gång om året eller på begäran från personuppgiftsinnehavaren.

När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande information:
Vid felanmälan eller intresseanmälan via vår hemsida www.umab.se sparas uppgifter i Hemsida24s databas. Vi har upprättat ett personuppgiftsbiträdesavtal med hemsida 24 och andra partners som kan tänkas behandla någon form av personuppgifter. Detta gör vi för att säkerställa att vi jobbar med seriösa företag som följer de nya lagarna gällande personuppgifter.


Vi samlar viss information i statistiksyfte.
Vi kan via vårt lägenhetsregister använda oss av rapportgeneratorer för att få fram t.ex. boendelängd, åldersfördelning o.s.v. Vi säljer ej denna information till tredje part.

Vi behandlar även personuppgifter med stöd av intresseavvägning såsom:
• Utvärdera och förbättra vår organisation och tjänster såsom t.ex. felanmälan i kvalitetssyfte.
• Hantera ärenden och svara på förfrågningar, klagomål och liknande (ge en bra service)
• För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget (förebygga, utreda och avslöja brott)

Vilka kan vi komma att dela din information med?
För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter:

Leverantörer och underleverantörer.
För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som hyresgäst samt för andra syften beskrivet i den här policyn kan Ulf Malmgren AB komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer. Det kan t.ex. vara att dela kontaktuppgifter till följande underleverantörer:
Målare, golvläggare, saneringsfirma, rörmokare o.s.v.

Bank & Kreditbolag.
För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer.
Ulf Malmgren AB använder Swedbank som huvudleverantör av banktjänster.

Myndigheter.
Pga. lagkrav eller med ditt godkännande kan Ulf Malmgren AB komma att dela dina uppgifter med myndigheter såsom, Tullen, Skatteverket, Polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet.
Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra ofrivilliga utlämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter.
Endast Ulf Malmgren ABs anställda eller våra leverantörers anställda som behöver åtkomst till dina personuppgifter för en specifik uppgift kommer att få åtkomst till dina personuppgifter. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter. 
Vi kommer endast behålla dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna policy. När vi sparar din data för andra syften t.ex. för att uppfylla krav på bokföring, sparar vi dina uppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer genomföra regelbundna gallringar och ta bort personuppgifter om de inte längre behövs. 

Dina rättigheter.
Du har rätt att få tillgång till din sparade data. 
Du kan begära en kopia av de uppgifter vi har om dig samt verifiera den information vi har om dig. Vi strävar efter att ge dig svar inom 30 dagar.
Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad. 
Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")
Om du inte längre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera din data. Vi kommer i de fall endast spara den data som vi är skyldig enligt svensk lag att hålla.
Om uppgifterna som lämnats baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.


Kontakta oss 
Ulf Malmgren AB organisationsnummer 556392-1344. 
Om du har frågor angående hanteringen av dina personuppgifter är du välkommen att maila oss på info@umab.se alternativ ringa på 0413-24110. 

Tillsynsmyndighet 
Datainspektionen är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Ulf Malmgren AB behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Uppdateringar 
Ulf Malmgren AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera den här policyn.
 
 
20180525
Ansvarig för personuppgifter Ulf Malmgren AB
Johan Malmgren